Katja Davar:
The Pyramid Banker

Karlsruhe 14.9.2007 – 10.11.2007